Regulamin Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach

§ 1. 

Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wierzchosławicach, zwanego dalej „Punktem”, w zakresie odbioru odpadów komunalnych
w ramach zorganizowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzchosławice, dalej jako „PSZOK Wierzchosławice”.

§ 2.

 1. Właścicielem i zarządcą PSZOK Wierzchosławice, znajdującego się na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1662 w miejscowości Wierzchosławice jest Gmina Wierzchosławice.
 2. Do PSZOK przyjmowane są odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, wytworzone przez mieszkańców nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzchosławice, którzy są objęci systemem gospodarki odpadami, wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy, oraz nie posiadają zadłużenia w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 3. Teren PSZOK jest monitorowany 24 godz. na dobę przez wszystkie dni tygodnia.
 4. PSZOK Wierzchosławice jest czynny:
  ·wtorek i czwartek: 12.00 -18.00
  ·sobota: 7.00 -15.00
 5. Pozostawienie odpadów na PSZOK poza wyznaczonymi miejscami lub poza terenem PSZOK Wierzchosławice jest zabronione.

§ 3.

Uregulowania porządkowe i BHP:

 1. Osoby korzystające z PSZOK są zobowiązane do przestrzegania zasad BHP.
 2. Na terenie PSZOK Wierzchosławice obowiązuje zakaz palenia oraz używania źródeł otwartego ognia.
 3. Dzieci poniżej 15 roku życia mogą przebywać na terenie PSZOK wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 4. Odpady mogą być dostarczane wyłącznie pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t.
 5. Wjazd pojazdem na teren PSZOK następuje w momencie otrzymania zgody obsługi PSZOK,
 6. Kierowca pojazdu jest zobowiązany do zabezpieczenia go przed samowolnym przemieszczeniem,
 7. Na czas rozładunku pojazdu silnik w pojeździe musi być unieruchomiony,
 8. Wjazd na teren PSZOK samochodami nie przystosowanymi do transportu odpadów (w szczególności samochodami osobowymi lub innymi z napędem na jedna oś) odbywa się wyłącznie na ryzyko kierowcy i/lub właściciela pojazdu, a prowadzący PSZOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia pojazdu.

§ 4.

 1. W Punkcie przyjmuje się wyłącznie odpady dostarczone w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie, zgodnie z kategoriami odpadów, określonymi w § 5 niniejszego regulaminu.
 2. Oddający odpady do PSZOK ma obowiązek okazania ostatniego potwierdzenia wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wskazania adresu nieruchomości, z której pochodzą odpady.
 3. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdził, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej (w tym rolnej) i nie powstały w wyniku bytowania ludzi, co ustali na podstawie np.:
  1. ilość dostarczanych jednorazowo odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe;
  2. ilość dostarczonych wielokrotnie odpadów przekracza możliwość wyprodukowania przez gospodarstwo domowe;
  3. rodzaj odpadów wskazuje źródło pochodzenia inne niż gospodarstwo domowe (np.: chemikalia nietypowe dla prac domowych, odpady poprodukcyjne itp.);
  4. nie posiadające etykiet określających jednoznacznie nazwę handlową lub chemiczną
 4. Opony przyjmowane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rolniczej. Mieszkaniec Gminy Wierzchosławice może oddać do 4 opon liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok kalendarzowy.
 5. Przyjęcie odpadów dokonuje się po sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem odpadów wymienionych w § 5 niniejszego regulaminu.
 6. Odpady dostarczone do PSZOK, które podlegają systemowi gospodarki odpadami komunalnymi, a mieszkańcy wnoszą opłatę z tego tytułu na rzecz Gminy muszą być posegregowane, w sposób umożliwiający ich selektywne odebranie.
 7. Mieszkaniec na żądanie pracownika PSZOK zobowiązany jest pokazać dostarczone odpady, poprzez otwarcie worka, bagażnika, w celu weryfikacji dostarczonych odpadów.
 8. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadających oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu.
 9. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (RTV/AGD) muszą być kompletne (w całości).
 10. Odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele, itp.) muszą być opróżnione z zawartości, nie mogą zawierać innych odpadów oraz muszą być rozłożone tak, aby zajmowały jak najmniej miejsca. Wszelkie elementy szklane muszą być usunięte.
 11. Pracownik PSZOK nie pomaga podczas rozładunku, dlatego odpady należy samodzielnie wrzucić do oznaczonego kontenera lub złożyć w miejscu wskazanym przez pracownika PSZOK (mieszkaniec winien zapewnić, w razie potrzeby, osoby do pomocy w rozładunku odpadów).
 12. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby to sprzeczne z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
 13. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, dostawca zobowiązany jest do ich natychmiastowego zabrania oraz zagospodarowania w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 14. W przypadku odmowy przyjęcia dostarczonych do PSZOK odpadów, pracownik PSZOK sporządza stosowną notatkę wraz z uzasadnieniem.
 15. Każde przyjęcie odpadów w PSZOK jest ewidencjonowane przez pracownika obsługującego PSZOK.
 16. Pracownik PSZOK sporządza dokument potwierdzający dostarczenie odpadów zawierający w szczególności:
  ·imię i nazwisko osoby, zgodne z deklaracją;
  ·adres nieruchomości, z której dostarczono odpady;
  ·imię i nazwisko osoby dostarczającej odpady;
  ·rodzaj dostarczonych odpadów;
  ·datę;
  ·klauzulę o treści: „Oświadczam, że dostarczone przeze mnie odpady zostały wytworzone we własnym zakresie przez osoby zamieszkujące wskazaną poniżej nieruchomość na terenie Gminy Wierzchosławice w miejscowości……”.
 17. Odpady zielone przyjmowane są wyłącznie w stanie umożliwiającym ich dalsze zagospodarowanie w procesie kompostowania, tj. nie mogą być w stanie rozkładu, zgniłe czy sfermentowane. Odpady zielone należy wrzucać bez opakowań.
 18. Pracownik urzędu Gminy Wierzchosławice prowadzi Książkę ewidencji przyjmowanych odpadów.

§ 5.

 1. PSZOK Wierzchosławice przyjmuje nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:
  1. tworzywa sztuczne,
  2. papier i tektura,
  3. metal,
  4. szkło,
  5. opakowania wielomateriałowe,
  6. odpady wielkogabarytowe i meble,
  7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  8. zużyte baterie i akumulatory,
  9. chemikalia,
  10. odzież i tekstylia,
  11. odpady zielone i ulegające biodegradacji,
  12. zużyte opony pochodzące wyłącznie z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
  13. odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych- 1Mg/rok z terenu nieruchomości zamieszkałej,
  14. przeterminowane leki,
  15. lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć.
 2. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących i nieuszkodzonych) opakowaniach, oraz posiadać informację (etykietę), umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.
 3. Odpady niebezpieczne przyjmowane będą jedynie w oryginalnych opakowaniach producenta z etykietą zawierającą nazwę produktu.

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOK

Rodzaj odpadu Kod odpadu Asortyment Oznaczenie pojemnika
Tworzywa sztuczne 15 01 02 oraz 20 01 39 Opakowania z tworzyw sztucznych: plastikowe butelki po napojach, duże worki foliowe i torby reklamowe, folie, opróżnione kubki po produktach mlecznych, opakowania po płynach do mycia naczyń, szamponach, środkach czyszczących, kosmetykach itp. PLASTIK / TWORZYWA SZTUCZNE
Papier i tektura 15 01 01 oraz 20 01 01 Opakowania z papieru i tektury.

Gazety książki, katalogi, tektura, worki papierowe.

PAPIER
Szkło 15 01 07 oraz 20 01 02 Opakowania ze szkła: opróżnione z resztek, czyste butelki i słoiki oraz inne opakowania szklane.

Szkło

SZKŁO
Metale 15 01 04 oraz 20 01 40 Puszki, nakrętki.

Złom stalowy, złom aluminium i metali kolorowych.

METAL
Chemikalia 15 01 10* Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne). CHEMIKALIA
Zużyte opony 16 01 03 Opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. —–
Odpady budowlane i remontowe pochodzące z remontów prowadzonych we własnym zakresie
17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów ODPADY BUDOWLANE
17 01 02 Gruz ceglany
17 01 03 Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia
17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadów materiałowych ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 061
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkło
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 01 Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Ołów
17 04 04 Cynk
17 04 05 Żelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 11 Kable inne niż wymienione w 17 04 102
17 06 04 Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 013 i 17 06 034 (styropian).
17 08 02 Materiały konstrukcyjne zawierające gips inne niż wymienione w 17 08 01
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 016 , 17 09 027 i 17 09 038
ex 20 03 99 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach.
Baterie i akumulatory

20 01 34 Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 019 , 16 06 0210 lub 16 06 0311 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie. BATERIE AKUMULATORY
20 01 33*
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
20 01 36 Sprzęt AGD, RTV, komputery, drukarki, lodówki, klimatyzatory, itp. ELEKTRONICZNE
20 01 23*
20 01 35*
Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawierające rtęć 20 01 21* Świetlówki, inne odpady zawierające rtęć (np. termometry). LAMPY
Odpady ulegające biodegradacji
20 02 01 Trawa, liście, gałęzie, karpy. BIO
Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 Meble (szafy, stoły, kanapy, krzesła, fotele i inne), wykładziny, dywany, wózki dziecięce, rowery, duże zabawki itp. GABARYTY
Przeterminowane leki 20 01 32 Przeterminowane leki PRZETERMINOWANE LEKI

Odpady oznaczone (*) są to odpady niebezpieczne.
1 17 01 06*-Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne.
2 17 04 10* – Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne.
3 17 06 01* – Materiały izolacyjne zawierające azbest.
4 17 06 03* – Inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne.
5 17 08 01* – Materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi.
6 17 09 01* – Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające rtęć.
7 17 09 02* – Odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające PCB (np. substancje i przedmioty zawierające PCB: szczeliwa, wykładziny podłogowe zawierające żywice,szczelne zespoły okienne, kondensatory).
8 17 09 03* – Inne odpady z budowy, remontów i demontażu (w tym odpady zmieszane) zawierające substancje niebezpieczne.
9 16 06 01* – Baterie i akumulatory ołowiowe.
10 16 06 02* – Baterie i akumulatory niklowo – kadmowe. 11 16 06 03* – Baterie zawierające rtęć.

§ 6.

PSZOK Wierzchosławice nie przyjmuje:

 • zmieszanych odpadów komunalnych;
 • odpadów innych niż komunalne;
 • papy
 • odpadów budowlanych zawierających azbest, smołę,
 • odpadów w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji znajdujących się wewnątrz tego opakowania;
 • odpadów w ilościach i charakterze wskazujących na to, iż pochodzą z działalności gospodarczej;
 • części samochodowych.
 • odpadów niemożliwych do zidentyfikowania.
 • opony z pojazdów ciężarowych, maszyn i ciągników rolniczych, sprzętu budowlanego i urządzeń przemysłowych,
 • wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego (np. chemikalia nietypowe dla prac domowych: kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne) itp.

§ 7.

 1. Potwierdzenie przyjęcia odpadów od mieszkańców Gminy odbywa się poprzez złożenie Oświadczenia przez mieszkańca o dostarczonych odpadach oraz wpisanie do „Rejestru przyjmowanych odpadów od mieszkańców Gminy Wierzchosławice na PSZOK”.
 2. Selektywnie zebrane i dostarczone przez mieszkańców Gminy odpady komunalne rejestruje się bez indywidualnego ich ważenia.

§ 8.

 1. W uzasadnionych przypadkach przyjmowanie odpadów komunalnych przez PSZOK Wierzchosławice może zostać czasowo wstrzymane.
 2. O sytuacji wymienionej w ust. 1, Wójt Gminy Wierzchosławice poinformuje z co najmniej 2 – dniowym wyprzedzeniem, poprzez zamieszczenie stosownych informacji na stronie internetowej gminy oraz tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wierzchosławice.

§ 9.

 1. Wszelkich informacji o pracy PSZOK Wierzchosławice udziela pracownik PSZOK Wierzchosławice na miejscu oraz Urząd Gminy Wierzchosławice, tel. (14) 631-90-30.
 2. Regulamin korzystania z PSZOK Wierzchosławice jest dostępny na stronie internetowej www.eko.wierzchoslawice.pl 

 

Niniejszy Regulamin został przyjęty Nr XIII/92/2019
Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Powiększanie czcionki
Kontrast strony